Д. Налбандян. Созидание во имя мира. XXVI съезд партии. 1981 -->